Warunki sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży

Informacje ogólne

 1. Właścicielem serwisu internetowego jest Go Stillo Agencja Reklamowa Maciej Ciesielski z siedzibą w Kościanie, Os. Piastowskie 19/4, NIP 698 160 38 46, Regon 367664069, zwany dalej sprzedającym.

Składanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienie należy składać pisemnie, poprzez przesłanie podpisanego zamówienia drogą elektroniczną na adres biuro@gostillo-kubki.pl.
 2. Każdorazowa zmiana warunków realizacji zamówienia lub anulowanie zamówienia powinna być dokonywana w ciągu 24h (nie dotyczy zamówień Last Minute) od przesłania zamówienia i przekazywana w formie pisemnej.
 3. W przypadku rezygnacji z zamówienia rościmy sobie prawo do potrącenia z zaliczki wszelkich kosztów związanych z jego realizacją - koszty przygotowalni i opracowania graficznego, koszty wyprodukowania kalki ceramicznej i inne.
 4. Nie ma natomiast możliwości rezygnacji z zamówienia z chwilą dokonania wypalenia zamówionych materiałów.
 5. Przed złożeniem zamówienia należy każdorazowo potwierdzić dostępność towaru na magazynie.
 6. Minimalna ilość zamówienia wynosi 24 sztuki. W przypadku zamówienia z wykorzystaniem technologii nadruku bezpośredniego dla ilości kolorów powyżej 1, minimalna ilość zamówienia wynosi 108 sztuk. Natomiast dla Hydrocoloru (według koloru Pantone na zamówienie), Multicoloru, Sensitive Touch Color Plus i Nadruku Bezpośredniego (w więcej niż 1 kolorze) minimalna ilość zamówienia to 108 szt.
 7. Termin realizacji zamówienia to 10-12 dni roboczych, tryb last minute 5 dni roboczych, każdorazowo do uzgodnienia.
 8. Termin realizacji zamówienia rozpoczyna się po dopełnieniu wszelkich formalności: przesłaniu zamówienia, akceptacji projektu i wpłacie zaliczki (dla nowych Klientów).
 9. Ze względu na ograniczone moce produkcyjne termin realizacji może zostać wydłużony, o czym Klient każdorazowo jest informowany.
 10. W przypadku niemożności terminowego zrealizowania zlecenia z przyczyn niezależnych, Sprzedający zobowiązuje się do realizacji zlecenia w możliwie najkrótszym czasie.
 11. W przypadku nowych Klientów pierwsze dwa zamówienia będą realizowane po uprzednim dokonaniu przedpłaty w wysokości 50% wartości brutto zamówienia. W przypadku braku wpłaty zlecenie nie będzie realizowane.
 12. Projekt graficzny może zostać przygotowany przez Klienta lub Sprzedającego.
 13. Warunki techniczne określające przygotowanie projektu nadruku, szczegółowo opisuje specyfikacja techniczna dostępna na naszej stronie www.gostillo-kubki.pl w zakładce TECHNIKI NADRUKU.

Warunki dostawy towaru

 1. Przesyłki na terenie Polski wysyłane są firmą kurierską. Koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie dla każdego zamówienia.
 2. Wysyłany towar przesyłany jest w sposób bezpieczny. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia, w obecności kuriera, czy przesyłka została dostarczona w nienaruszonej postaci.
 3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zamawiający powinien zgłosić ten fakt kurierowi i wypełnić odpowiedni formularz reklamacyjny dostarczony przez kuriera.
 4. Klient po otrzymaniu towaru zobowiązany jest do sprawdzenia czy jest zgodny ze specyfikacją zamówienia. W przypadku niezgodności, klient powinien nie później niż w ciągu 3 dni roboczych powiadomić o tym fakcie Sprzedającego. 

Reklamacje

 1. Jeżeli kolor nadruku jest w 100% kluczowy dla Klienta, Sprzedający sugeruje wykonanie próbnego wypału w celu oceny nadruku na produkcie.
 2. Zamówienie uważa się za zrealizowane, jeżeli następuje różnica w ilości zamówionego towaru do +/- 5% całkowitej zamówionej ilości. Taka redukcja skutkuje w/w redukcją płatności na fakturze (relatywną do ilości utraconych sztuk) lub wyprodukowaniem dodatkowych sztuk jednakże w terminie późniejszym niż uzgodniony umową.
 3. Gwarancją nie są objęte różnice w odcieniach kolorów do 15%. Odcienie kolorów po wypaleniu mogą być różne w zależności od jakości i koloru porcelany i porcelitu, grubości użytej farby oraz temperatury wypału. Kolory farb ceramicznych nie posiadają oznaczeń Pantone i nie mogą być dokładnie przyrównywane do tego wzornika.
 4. Nadruki na wyrobach porcelanowych i porcelitowych są wypalane w temperaturze 780 - 840°C, co zapewnia ich trwałość na zmywanie w zmywarkach mechanicznych. Nadruki na szkle są wypalane w temperaturze 560 - 620°C. Z tego powodu zaleca się zmywanie ręczne. Również dla zdobień wykonywanych techniką Magic Mug oraz Art Print zalecane jest zmywanie ręczne.
 5. Reklamacje zgłoszone być powinny, w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia odbioru asortymentu. Dostawca zobowiązany jest do naprawy, ewentualnej wymiany reklamowanego towaru, bądź obniżenia ceny, w terminie 7-28 dnia od dnia stwierdzenia zasadności reklamacji. W przypadku potwierdzenia wad towaru, sprzedający pokryje koszt transportu i badania towaru.
 6. Kupujący nie jest zwolniony z obowiązku zapłaty na rzecz Sprzedającego, za wyjątkiem tych towarów, których dotyczy reklamacja.
 7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przydatność towaru do spodziewanego przez Klienta celu, jeżeli Klient nie sprecyzował na piśmie wszelkich warunków dot. towarów.
 8. Go Stillo Agencja Reklamowa zobowiązana jest do naprawy, ew. wymiany reklamowanego towaru chyba, że strony ustalą odpowiednie obniżenie ceny - w terminie 7 do 28 dni od dnia stwierdzenia przez Go Stillo Agencję Reklamową zasadności reklamacji i po zbadaniu istnienia zgłoszonych wad w siedzibie PRODUCENTA Ceramiki Reklamowej.
 9. Sposób załatwienia danego zgłoszenia reklamacyjnego określa Go Stillo Agencja Reklamowa. W przypadku potwierdzenia wad towaru, Go Stillo Agencja Reklamowa pokryje koszty transportu i badania towaru.
 10. Odpowiedzialność Go Stillo Agencja Reklamowa z tytułu wad towaru obejmuje wyłącznie szkody będące skutkiem zawinionego zachowania Go Stillo Agencja Reklamowa. Odpowiedzialnością Go Stillo Agencja Reklamowa nie są objęte tzw. szkody następcze oraz utracone korzyści. Co więcej odpowiedzialność Go Stillo Agencja Reklamowa zawsze ograniczona jest do zapłaconej przez Klienta ceny netto reklamowanego towaru.
 11. Klienci traci uprawnienia wynikające z gwarancji, jeżeli:
  - nie zgłoszono reklamacji co do wad jawnych w terminie 3 dni od dnia dostawy,
  - nie wykaże, że uszkodzenia nie wynikają z błędów rozładunku, składowania.

Warunki płatności

 1. O ile indywidualne ustalenia ze Sprzedającym nie mówią inaczej - przed realizacją zamówienia niezbędne jest wpłacenie przedpłaty w wysokości 50 % wartości zamówienia brutto. Pozostała część płatna przelewem 7 dni od daty realizacji zamówienia.
 2. Dla stałych Klientów oferujemy odroczone terminy płatności.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności zamawianego towaru do chwili uiszczenia przez zamawiającego całkowitej ceny zakupu przedmiotu zamówienia.

Postanowienia Końcowe

 1. Złożenie zamówienia oznacza pełną akceptację wszystkich warunków opisanych na stronie gostillo-kubki.pl
 2. W przypadku sporów, których nie udało się rozwiązać na drodze obopólnego porozumienia, rozstrzygane one będą przez sąd właściwy dla Go Stillo Agencja Reklamowa.
 3. Go Stillo Agencja Reklamowa zastrzega sobie prawo do wykorzystania logotypów, znaków firmowych kupujących składających zamówienia oraz oznakowanych i wyprodukowanych produktów do celów marketingowych. Wszelkie materiały przekazane przez kupującego nigdy nie zostaną przekazane osobom trzecim, chyba że jest to niezbędne do realizacji zamówienia.